Veebimajutus Domeenid Uued tippdomeenid Tasuta .ee domeen Privaatserver Fellida FREE Veebiarendus

Fellida teenuste kasutamise ĂĽldtingimused


1. Üldsätted ja kasutatavad mõisted.


1.1. Käesolevad OÜ Fellida teenuste kasutamise üldtingimused (edaspidi „Reeglid“) määravad interneti teel http://www.fellida.net aadressil asuva veebiressursi kaudu (edaspidi „Veebiressurss“) OÜ Fellida (Äriregistrikood 10429193, juriidiline aadress: Kose tee 59, pk 2880, Tallinna linn, Harju maakond, 12002) poolt pakutavate teenuste kasutamise korda. Reeglitel on klienditeenindamise lepingu staatus, kusjuures lepingu poolteks (edaspidi „Pooled“) on Osaühing Fellida ühelt poolt (edaspidi “Täitja”) ning füüsiline või juriidiline isik, kes soovib kasutada Täitja poolt Veebiressursi kaudu pakutavaid teenuseid (edaspidi „Teenused“) ning kes on esitanud Täitjale vastavasisulise avalduse, mis on Täitja poolt aktsepteeritud, või on vormistanud oma tellimuse Veebiressursis, märkides seejuures oma nõusolekut Reeglitega, (edaspidi „Klient“).


1.2. Käesolevad Reeglid – see on dokument, mille alusel ja mille normidest lähtudes toimub Kliendi teenindamine Täitja poolt.


1.3. Füüsiline Server – Täitja halduses olev Kliendile Teenuste osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.


1.4. Virtuaalserver - Kliendi poolt läbi administreerimispaneeli hallatav Füüsilise Serveri piiratud ressurss veebisaidi ja e-posti kontode loomiseks ja kasutamiseks ning millele Kliendil on juurdepääs talle Täitja poolt antud autoriseerimiskoodidega.


1.5. Domeen - on tähis, mis koosneb tippdomeenist (Top Level Domain ehk TLD) ja sellest vasakule jäävast teise taseme alamdomeenist, kujul firmanimi.zzz, kus "firmanimi" on Kliendi valitud domeeni nimi ja ".zzz" on Täitja poolt registreeritav tippdomeen.


1.7. Täielik vastastik arusaamine – see on tingimus, millest lähtuvad Pooled Teenuste osutamise ajal ning ka pärast seda ja mis tähendab, et kõik Poolte õigused ja kohustused on ära toodud Reeglites kirjalikult ja ükski suuline kokkulepe või lubadus ei oma Poolte jaoks juriidilist jõudu.2. Täitja üldõigused.

Täitjal on õigus:


2.1. Lähtudes majanduslikust konjunktuurist ja Klientide huvidest lisada või kustutada pakutavate nimekirjast neid või teisi Teenuseid.


2.2. Määrata kindla teenustasu Kliendile osutatud Teenuste eest ning samuti Kliendiga peetud vestluste ja konsultatsioonide eest.


2.3. Muuta teenuste hinnakirja ette teatamata.


2.4. Konkreetse Teenuse osutamisega seotud ettenägematute kulude ilmnemisel, esitada Kliendile lisaarve eelpoolnimetatud kulude katteks vajaliku summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20% selle Teenuse maksumusest, mille osutamisel on ilmnenud eelpoolmainitud ettenägematud kulud.


2.5. Keelduda Kliendile Teenuse osutamisest juhul, kui Täitja saab teada (või kui Täitjal tekivad vastavad kahtlused), et Klient kavatseb kasutada Teenuste osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursse või materjale kahjustades Täitja majandushuve.


2.6. Arvestada Kliendile viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.


2.7. Reeglite p.5.7. eiramise puhul Kliendi poolt, nõuda Kliendilt leppetrahvi Teenuse maksumuse kümnekordse summa ulatuses ja nõuda see sisse seaduslikus korras.


2.8. Kui klient on esitanud Täitjale enda kohta valeandmeid, on Täitjal õigus Teenuse osutamine lõpetada ilma ette teatamata.3. Täitja kohustused.

Täitja on kohustatud:


3.1. Osutama Kliendile tema poolt tellitud teenuseid vajalikus mahus, vastavalt teenustasu suurusele, Reeglitega määratud tähtajaks ning kooskõlas kõrgete kvaliteedistandartide- ja ärieetikaga.


3.2. Osutama Kliendile kõikvõimaliku kaasabi Teenuste osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursside või materjalide otstarbeka kasutamise osas, lähtudes seejuures Reeglite normidest ja kehtivast hinnakirjast.


Teenuste osutamise tasu, Kliendiga peetud vestluste ja konsultatsioonide eest tasud ning ka kõik muud hinnakirjaga määratud tasud ei tagastata Kliendile juhul kui viimane on jätnud Teenuse osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursid või materjalid kasutamata või on saanud selle kasutamisest finantskahju. Samuti ei kanna Täitja vastutust finantskulude ja (võimalike) finantskahjude osas, mis on seotud Teenuste osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursside või materjalide kasutamisega Kliendi poolt.4. Kliendi õigused

Kliendil on õigus:


4.1. Saada Reeglitega määratud tähtajaks Täitjalt tellitud Teenused vajalikus mahus ja kooskõlas teenustasu suurusega.


4.2. Esitada Täitjale ettepanekuid Klienti huvitavate teenuste arvamisest osutatavate teenuste loetelu hulka.


4.3. Keelduda oma andmete avalikustamisest turu-uuringiuteks, tagasiside andmebaasi koostamiseks või reklaameesmärkideks.5. Kliendi kohustused.

Klient on kohustatud:


5.1. Teenuse tellimisel esitama Täitjale enda kohta õiged ja tõesed andmed.


5.2. Kasutama Teenust vaid eesmärkidel, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, õigusaktide ning muude üldtunnustatud normidega ja ärieetikaga.


5.3. Kontaktandmete muutumisel koheselt informeerima Täitjat oma uutest kontaktandmetest e-posti aadressil support/at/fellida.net  Täitja ei vastuta mitte mingil moel kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et Klient ei ole Täitja saadetud teadet kätte saanud.


5.4. Vastavalt Teenuse tellimise hetkel kehtivale hinnakirjale ja Reeglite normidele tasuma kõik vajalikud tasud (s.h. viivis- ja leppetrahviarved) õigeaegselt ja täies mahus.


5.5. Kasutama Teenuste osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursse või materjale ainult nende loomulikul otstarbel.


5.6. Probleemide ilmnemisel Teenuste osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursside või materjalide kasutamise ajal viivitamatult informeerima sellest Täitjat ja järgima täpselt Täitja poolt saadud korraldusi. Selle punkti eiramise puhul vabastatakse Täitja kõikidest Reeglitega kehtestatud kohustustest.


5.7. Mitte kasutama Teenuste osutamise tulemusena saadud informatsiooni, ressursse ega materjale ükskõik mis viisil (kas otseselt või kaudselt, kas isiklikult või kolmandate isikute või organisatsioonide kaudu), mis kahjustab või saaks potentsiaalselt kahjustada Täitja majandushuve.


6. Teenuste osutamise kord.


6.1. Teenuse tellimine.

Teenuse tellimiseks Klient kas: esitab Täitjale vormikohase avalduse, või täidab Veebiressursil leiduva tellimusvormi, või kasutab Täitja poolt hallatava tellimiskeskuse teenuseid. Kõik tellimusvormi väljad on täitmiseks kohustuslikud. Suuline tellimus juriidilist jõudu ei oma. Juhul kui tellimusvorm on täidetud ebakorrektselt või osaliselt, on Täitjal õigus tellimuse täitmisest keelduda. Avalduse esitamisega, interaktiivse tellimusvormi täitmisega või tellimuse vormistamisega Täitja poolt hallatava tellimiskeskuse kaudu kinnitab Klient, et ta on Reeglitega hoolikalt tutvunud, nende sisu on talle arusaadav, ta peab neid mõistlikeks ja kohustub neid täitma. Tarbijaks oleval Kliendil on õigus oma tellimusest taganeda neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates tellimuse aktsepteerimisest Täitja poolt, esitades Täitjale kirjalikult taasesitavas vormis avalduse. Taganemisel hüvitab tarbija Täitjalele Teenuste pakkumisele tehtud kulud (sh arvelduskulud, domeeni registreerimistasu jms) välja arvatud juhul kui osutatud Teenused ei vastanud tellitule. Kulusid ületav osa tarbija poolt tasutud tasust tagastatakse.


6.2. Teenuste osutamise kulg.

Peale Teenuse tellimist annab Klient Täitjale üle kogu tööde valmistamiseks ja Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni ja materjalid. Klient garanteerib, et tema poolt Teenuse tellimisel Tätjale teatavaks tehtud kontaktandmete abil on Täitjal võimalus pidada Kliendiga sidet äriajal (tööpäeviti kl. 9.00-st – 18.00-ni), et täpsustada asjadekulgu ja saada Kliendilt lisakorraldusi. Juhul kui Täitjal ei õnnestu Kliendiga sidet pidada (kontakttelefon ei vasta, e-postile saadetud korrespondents jääb vastuseta üle 16 (kuueteistkümne) tunni jne) vabastatakse Täitja kohustusest osutama Teenust nõutud tähtajaks.


6.2.1. Veebiarenduse kategooria Teenuste osutamise iseärasused.

Veebiarenduse kategooria Teenuse tellimisel annab Klient Täitjale elektroonilisel kujul üle kõik vajalikud materjalid (tekstid, pildid, logod, graafilised elemendid jne), mida ta soovib paigutada oma tulevasele veebileheküljele. Seal juures, kinnitab Klient, et temal on olemas avaldatavate materjalide suhtes autoriõigus või autoriõiguse omava isiku luba neid materjale kasutada ning ta on nõus kandma kogu nende materjalide avaldamisega seotud vastutust ükskõik mis tekkida võivate kolmandate isikute pretensioonide osas ja võtab nende lahendamise enda kanda. Klient määratleb võimalikult täpselt oma eelistusi soovitud disaini osas (värvilahendus, sriftid, avaldamiseks kohustuslik sisu, stiil jms iseärasused, mida Täitja peab veebilehekülje valmistamisel järgima). Juhul kui see või teine nüanss jääb täpselt määratlemata või Kliendipoolsete juhtnöörideta, on Täitjal õigus loomingulisele initsiatiivile tingimusel, et lõpptulemuse suhtes ei tule Kliendil vastuväiteid. Antud kategooria teenuste valmimistähtaeg on 7 (seitse) tööpäeva iga 300 (kolmesaja) EUR maksva Teenuste kogumi kohta alates Kliendi poolt Täitjale kõikide vajalikke materjalide üleandmise hetkest. Valmis veebilehekülje abonentlepingu alusel osutatava järelteenindamise all mõeldakse üks Kliendi veebilehekülje sisus tehtav muudatus ühe tööpäeva jooksul, kui Pooled ei ole kirjalikult kokkuleppinud teisiti. Täitja ei vastuta Kliendi poolt oma veebilehekülje majutamiseks valitud serveri töö korrektsuse eest (v.a. kui ei ole tegemist Täitja serveriga). Samal ajal võib Täitja majutada valmiva veebilehekülje vahepealseid tööversioone erinevatel testiserveritel, kusjuures, täpne aadress jääb konfidentsiaalseks ning vaid Pooltele teatavaks. Täitjal on õigus paigutada valminud Kliendi veebilehele viide Veebiressursile ning samuti kasutada Veebiressursil viidet Kliendi veebileheküljele, see viimane välja arvatud juhtudel, kui Klient on kasutanud Reeglite p.4.3. sätestatud õigust ning on Täitjat sellest kirjalikult teavitanud. Kliendi omapoolne ja Täitjaga mitte kooskõlastatud Veebiressursile viite eemaldamine valminud leheküljelt ei ole lubatud ning võidakse käsitleda Reeglite p.5.7. rikkumisena.


6.2.2. Veebimajutuse ja Domeenide registreerimise Teenuste osutamise eritingimused:


6.2.2.1. Veebimajutuse Teenus on Täitja poolt Kliendile registreeritud domeeni haldamiseks kasutusse antav Virtuaalserver vastavalt Kliendi poolt valitud paketile.


6.2.2.2. Täitja osutab Kliendile Teenust vastavalt käesolevatele Reeglitele, Kliendi poolt valitud paketi spetsifikatsioonile ning aktsepteeritud kasutamise poliitikale (AKP - vt p. 6.2.2.3). Täitjal on õigus Teenust (sh Teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi) muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 7 kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemid (sh Kliendi poolt kasutatavatel rakendustel), serveri ebaloomuliku ülekoormuse tekkimisel jne) on Täitjal õigus viia muutused sisse Kliendile ette teatamata. Juhul, kui muudetud Teenus Klienti ei rahulda, on tal õigus teenusest loobuda, teavitades sellest Täitjat ettenähtud korras.


6.2.2.3. Klient võib kasutada Virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadressite loomiseks ning kasutamiseks ja elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, mis ei koorma, häiri ega kahjusta Füüsilise Serveri sihipärast tööd. Virtuaalserveri kasutamine loetakse ebamõistlikult koormavaks, kui Kliendi poolt kasutatud skriptid või muud rakendused kasutavad korraga rohkem kui 20% Füüsilise Serveri võimsustest (nt CPU, RAM). Ebamõistlikult koormava tegevuse ilmnemisel on Täitjal õigus Kliendi Virtuaalserver blokeerida ja pakkuda Kliendile muid lahendusi (suuremate võimalustega pakett, virtuaalne privaatserver (VPS), privaatserver jms) vastavalt kehtivale hinnakirjale. Virtuaalserverit ei ole lubatud kasutada andmete hoidlana ilma andmete veebikeskkonnas avaldamata. Kui Kliendi Virtuaalserveri kontoga ei ole seotud ühtegi toimivat domeeni, kõne all olev Kliendi Virtuaalserveri konto suletakse. Järgmiste ressurside ja/või rakenduste avaldamine või sellega seotud tegevus ei ole lubatud:


Torrent saidid

Topsites

IRC Scriptid/Botid

Proxy Scriptid/Anonimaiserid

Piraattarkvara/Warez

Arvutiviiruste levitamine

Pildihostingu skriptid (nagu Photobucket või Tinypic)

AutoSurf/PTC/PTS/PPC saidid

IP skännerid

Toorjõu (Bruteforce) programmid/skriptid/rakendused

E-posti pommitajad/Spam skriptid, rämpsposti, ketikirjade jms saatmine

Bännerreklaami vahetuse kommertsprojektid

Failide hoidmise projektid (nagu rapidshare)

Kommerts audio/video striiming

FinantspĂĽramiidid (HYIP)

Litsenseeritud tegevusega seotud projektid vastava litsentsi puudumisel

Prime Banks Programmid

Hasartmängude saidid

MUDs/RPGs/PPBGs

Vaenuõhutavad ressursid

Häkkeritegevusele pühendatud veebilehed

Ükskõik mis ebaseaduslikule tegevusele õhutavad ressursid

Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programmid

Petuskeemid (seal hulgas kuid mitte ainult aa419.org ja escrow-fraud.com portaalides loetletud tegevus)

Mailer Pro

Alaealistega pornoressursid

Mittekonsensuaalse vägivalda eksponeerivad veebiressursid


"Täiskasvanute veebilehed" on lubatud Fellida PILV paketi ning privaatserveri teenuse kasutamisel.


Kliendipoolse keelatud tegevuse ilmsiks tulekul Teenuste osutamine temale lõpetatakse ja Klient kohustub tasuma Täitjale leppetrahvi kuni 500 (viissada) eurot või selle ekvivalndi Eesti Vabariigis hetkel kehtivas rahavääringus. Samuti on Täitjal õigus peatada Kliendile Teenuste osutamine juhul kui Kliendi vastu on suunatud kĂĽberrĂĽnded (sh teenusetõkestamise rĂĽnded ehk  DoS ja DdoS rĂĽnded).


6.2.2.4. Täitja ei taga, et Teenust kasutades ei ole Kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega. Sellise Kliendipoolse tegevuse ilmsiks tulekul ja Täitja vastu mistahes nõuete esitamisel kahjukandnud kolmandate isikute poolt, kohustub Klient hüvitama õigusabi jms kulud, mis on Täitjal tekkinud seoses Kliendi ebaseadusliku tegevusega. Lisaks sellele juhul kui Kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena pööratakse kolmandate isikute nõuded Täitja vastu, kohustub Klient neid koheselt üle võtma. Kui Klient võimaldab Teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis jääb nende tegevuse eest Täitja ees vastutavaks Klient.


6.2.2.5. Täitja garanteerib Kliendile võimalikult stabiilse Teenuse osutamise, sealhulgas Füüsilise Serveri võimalikult suure töökindluse ja ülevaloleku aja. Juhul kui ühe kalendrikuu jooksul on Füüsilise Serveri ülevaloleku aeg sõltumatu monitooringu süsteemi andmete põhjal vähem kui 99,00%, laekub Kliendi boonuskontole Fellida süsteemis summa, mis on võrdne 1/12-le kasutatava paketi aasamaksust. Käesolev garantii ei laiene vääramatu jõu juhtudele, mille hulka nõustuvad Pooled sisse arvama muu hulgas ka Füüsilisele Serverile osutatud küberrünnakuid. Täitja ei vastuta Kliendil tekkinud kaudsete kahjude eest, mis võivad muuhulgas seisneda saamata jäänud tulus, katkenud äritegevuses, kasumi vähenemises või muudes sarnastes asjaoludes. Täitja teeb Füüsilisel Serveril asuvatest materjalidest varukoopiaid regulaarselt, kuid ei taga Kliendi materjalide säilimist. Andmete säilivuse eest vastutab täielikult Klient. Kliendile on tungivalt soovitatud teha oma andmetest ise varukoopiaid ning salvestama neid oma arvutisse.


6.2.2.6. Domeeni registreerimise Teenuse tellimisel volitab Klient Täitjat registreerima tema nimele Kliendi soovitud Domeenini. Täitja registreerib käsundisaajana Kliendi nimele Kliendi soovitud domeeni, juhul kui see domeen ei ole registreeritud kolmandale isikule, ei asu karantiinis või ei ole muul põhjusel kätte saadav. Kui Kliendi poolt soovitud Domeeni registreerimine Kliendi nimele ei osutu võimalikuks, jääb tehing sooritamata, Domeeni registreerimise teenuse eest makstud raha tagastatakse Kliendile ning Täitja kaotab õiguse esindada Klienti domeeninime registreerimisel. Juhul kui Klient juba omab registreeritud Domeeni on Täitja volitatud esindama Klienti suhetes domeeninimede jaotajaga niivõrd, kuivõrd see on vajalik Teenuste osutamiseks. Täitja ei vastuta juba registreeritud Domeeni ületoomisel tekkida võivate komplikatsioonide eest. Klient kinnitab, et on tutvunud ja kohustub täitma domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimusi, millega saab tutvuda siit (rahvusvaheliste domeenide jaoks inglise keeles) või siit (.ee domeeni jaoks eesti keeles). Klient teadvustab asjaolu, et Täitja ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Kliendi õiguse domeeninimele püsimist. Täitja vastutus Domeeni registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Kliendi esindamisel.


6.2.2.7. Klient maksab Täitjale Teenuste osutamise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Täitja esitab Kliendile Teenuste eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arveldusperioodiks on reeglina üks kalendriaasta. Klient tasub Teenuse eest esitatud arved arvel näidatud tähtajaks. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna. Ennetähtaegsel Teenuste kasutamise lõpetamisel ettemakstud summad tagastamisele ei kuulu välja arvatud Reeglite p 6.1. sätestatud juhtudel. Täitjal on õigus Teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, sellejuures uus tasu suurus jõustub Kliendi jaoks alates järgnevast arveldusperioodist. Juhul kui Klient viivitab arve tasumisega ja/või ei pikenda Teenust õigeaegselt, Teenuste osutamine Kliendile lõpetatakse. Pikendamata jäetud või Täitjale võlgu oleva Kliendi Virtuaalserveri kontot võidakse Füüsiliselt Serverilt kustutada ette teatamata. Täitja ei vastuta finants- ja muude kahjude eest (nagu näiteks Kliendile kuuluva Domeeni sattumine karantiini või vabasse müüki), mis said võimalikuks Kliendipoolse arve tasumise viibimise pärast. Lõpetatud Teenuse taasavamine on tasuline - vastavalt taasavamise hetkel kehtivale hinnakirjale, kusjuures taasavamiseks loetakse ka sama Kliendi poolt uue Teenuse tellimine 180 kalendripäeva jooksul tasumise viivitamise tõttu lõpetatud Teenuse lõpetamise päevast.

 


7. Vääramatu jõud.

Pooled vabastatakse käesolevate Reeglitega kehtestatud kohustuste täitmisest vääramatu jõu (loodusõnnetuse, blokaadi, tehnogeensete katastroofide, sõja, ulatuslike streikide, võimude sekkumise, küberrünnakute jms.) kestvuse ajaks.8. Vaidluste lahendamine.

Teenuste osutamisel tekkida võivad vaidlused lahendatakse üldjuhul läbirääkimiste teel, kusjuures kohustuvad Pooled käituma viisakalt ja ärieetika raamides ning mitte kasutama ultimatiivsied või muid ebakorrektseid läbirääkimiste pidamise vorme. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ODR veebikeskkonna vahendusel või esimese astme kohtus.9. Lõppsätted.

Käesolevad Reeglid reguleerivad Kliendi ja Täitja vahelised suhted alates Teenuse tellimise hetkest kuni Poolte oma kohustuste täieliku ja vastastikuse täitmiseni ja Teenuse osutamise lõpetamiseni.


Loetud. Sulgen